O Stowarzyszeniu Włókienników Polskich

Stowarzyszenie Włókienników Polskich istnieje od 1924 r. i jest członkiem-założycielem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji. Systematycznie organizujemy seminaria naukowe i konferencje nt. nowości w przemyśle włókienniczym i skórzanym oraz nt. możliwości wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Nasi członkowie to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, a także menedżerowie, właściciele i pracownicy firm przemysłu włókienniczego i skórzanego w Polsce. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy kursy specjalistyczne nie tylko zawodowe, ale także kursy dla kadry kierowniczej - dla członków zarządów spółek prawa handlowe oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, przygotowujące do egzaminu państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zespół Rzeczoznawców SWP liczący kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z całego kraju wykonuje setki ekspertyz dotyczących jakości wyrobów włókienniczych i wyrobów skórzanych nie tylko dla klientów indywidualnych ale także dla Sądów, Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych, importerów i eksporterów. Rzeczoznawcy wykonują również opinie nt. wniosków o fundusze unijne z zakresu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w przemyśle.

Ostatnio obserwujemy zainteresowanie Parlamentu Europejskiego potencjałem wiedzy naszego Stowarzyszenia. Pozostajemy w kontakcie z jego agendami i w efekcie współuczestniczymy w procesie legislacyjnym z zakresu włókiennictwa wydając opinie nt. projektów wchodzących pod obrady Komitetu Ekonomicznego Unii Europejskiej.

Polish Textile Association has been existing since 1924 and is the member and founder of Polish Federation of Engineering Associations - NOT and member of Polish Committee for Standardization. We systematically organize scientific seminars and conferences regarding new technologies and solutions in textile and leather industry. Our members are the leading representatives of Polish science as well as managers, owners and employees of textile and leather industry in Poland. For several years we have been organizing courses not only for professionals, but also for executives and board members. We also run courses preparing for state exams at the Ministry of Treasury.

Team of our experts carries out hundreds of surveys on quality of textile and leather goods, not only for individuals but also for the courts, customs offices, tax offices, importers and exporters. Experts do also reviews on applications for EU funds regarding technological innovations in the industry.

Recently, we have noticed a big interest of the European Parliament in the activity of our Association. We remain in contact with EU branches and take part in legislative process of textile industry, giving opinions on projects falling into the deliberations of the European and Social Committee.

Statut SWP

Statut Stowarzyszenia Włókienników Polskich został oficjalnie zatwierdzony i przyjęty na Walnym Zjeździe Delegatów 2 kwietnia 2012 roku.

Ikona PDFStatut SWP

Władze SWP

Władze Stowarzyszenia Włókienników Polskich zostały wybrane na XXVIII Walnym Zjeździe Delegatów 2 kwietnia 2012 r.

Władze SWP

Komisje SWP

Kapituła ds. Wyróżnień
Przewodniczący - Józef Masajtis

Komisja ds. Funduszy Strukturalnych

Komisja ds. Kwalifikacji i Weryfikacji Rzeczoznawców
przewodnicząca: mgr Anita Ilska

Deklaracje i dokumenty Stowarzyszenia

W tym miejscu dostępne są do pobrania elektroniczne wersje dokumentów stworzonych przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich.

Ikona PDFDeklaracja Członkowska SWP
Ikona PDFDeklaracja Członkowska SWP
Ikona PDFDeklaracja Członka Wspierającego SWP
Ikona PDFDeklaracja Członka Wspierającego SWP

Oddziały SWP w Polsce

Stowarzyszenie Włókienników Polskich jest jednym z najstarszych i największych stowarzyszeń w Polsce. Liczymy 12 oddziałów zlokalizowanych w największych polskich miastach.

Pełna lista wszystkich oddziałów dostępna jest tutaj.