Kursy i Szkolenia

Oferta dotycząca kursów i egzaminów energetycznych

Stowarzyszenie Włókienników Polskich Zarząd Główny informuje, że w związku z wznowieniem pracy Komisji Kwalifikacyjnej Nr 205 organizuje szkolenie i przeprowadza egzaminy w zakresie „ Dozór i eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych gr. I, II i III”.

Zakres szkolenia i egzaminów: obsługa, konserwacja, naprawy, montaż, prace pomiarowo - kontrolne urządzeń gr. I, II i III.

Koszt kursu nie wzrasta w przypadku ubiegania się o kwalifikacje w więcej niż jednej grupie.

Cena kursu eksploatacji wraz z egzaminem wynosi 398 zł (230 zł - kurs, 168 zł - jeden egzamin w grupie kwalifikacyjnej) i obejmuje 15 godzin zajęć. Wymagane wykształcenie zawodowe lub warunkowo podstawowe.

Cena kursu dozoru wraz z egzaminem wynosi 418 zł (250 zł - kurs, 168 zł - jeden egzamin w grupie kwalifikacyjnej) i obejmuje 15 godzin zajęć. Dodatkowa opłata w kwocie 150 zł (3 godziny zajęć) za pomiary. Wymagane wykształcenie średnie lub zawodowe.

Dane siedziby Zarządu Głównego SWP:
90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej 5a, Dom Technika, VIII piętro, pokój 806,
tel.:42 632 71 15

Wpłaty przyjmowane są na konto:
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Nr rachunku: 64 1160 2202 0000 0001 1100 4415
lub w Biurze Zarządu Głównego

Zielone Przedsiębiorstwo

Stowarzyszenie Włókienników Polskich - Zarząd Główny informuje, że począwszy od listopada przystępuje do realizacji projektu "Zielone Przedsiębiorstwo".

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą 4 bloki szkoleniowe, skupiające się wokół problematyki zastosowania rozwiązań innowacyjnych i ekologicznych w codziennej praktyce przedsiębiorstw przemysłowych oraz ich pracowników.

Dostępne bloki tematyczne to:

 • Audyt energetyczny
 • Zarządzanie środowiskowe:
  • Gospodarka odpadami
  • Ekoznakowanie
  • Prawo ochrony środowiska
  • Fundusze na realizację inwestycji ekologicznych
  • Zarządzanie środowiskowe
 • Ekoinnowacje:
  • Zrównoważony rozwój i surowce przyjazne środowisku
  • Ekoinnowacje w branży przemysłowej
  • Ekologia wyrobów przemysłowych
  • Upcykling
  • Ekoinnowacje
 • Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy:
  • Ekologiczny wizerunek firmy - postrzeganie przedsiębiorstwa przez otoczenie zewnętrzne
  • Ekokonsument. Metody i techniki segmentacji rynku
  • Ekoprodukty
  • Fair trade

Wszystkie szkolenia odbywają się pod nadzorem profesjonalnych trenerów i kończą się wydaniem oficjalnego certyfikatu uczestnictwa potwierdzającego nabyte kompetencje.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby rekrutujące się z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W celu zapisania się na szkolenia lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

 • Biurem SWP
  • e-mail: biuro@swplodz.pl
  • tel: 42 632 71 15
lub o zgłoszenie się do siedziby Zarządu Głównego SWP w Łodzi - Pl. Komuny Paryskiej 5a, Dom Technika, VIII piętro, pokój 806.

Szkolenia specjalistyczne

Na zamówienie, zgodnie z zapotrzebowaniem organizujemy wszelkiego rodzaju kursy związane z włókiennictwem, odzieżownictwem i art. skórzanymi, oraz BHP.

Kontakt:
tel.:(+48) 426327115
e-mail: biuro@swplodz.pl

Kursy energetyczne i egzaminy kwalifikacyjne

Zakres kursów

 • Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych (elektyczne, cieplne i gazowe)
 • Pomiary wielkości elektrycznych

Koszt szkolenia jednego uczestnika w siedzibie ZG SWP wynosi 200,00 zł.
Nabór kandydatów prowadzony jest w sposób ciągły.

Uwaga:Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w Waszej Firmie, o ile dysponujecie Państwo odpowiednimi warunkami (sala wykładowa, tablica). Koszt przeszkolenia uzależniony jest od zakresu wymagań kwalifikacyjnych stawianych poszczególnym uczestnikom szkolenia oraz rodzajów instalacji, o których była mowa wcześniej.

Komisje Energetyczne

Stowarzyszenie nasze jest uprawnione przez Urząd Regulacji Energetyki do sprawdzania kwalifikacji osób eksploatujących instalacje i urządzenia energetyczne (elektryczne, cieplne, gazowe) i wydawania zainteresowanym świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru tych urządzeń.

Ustawa-Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. wraz z późniejszymi zmianami, Rozdział 6 Art. 54.1 stanowi:

 1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych winny posiadać świadectwo kwalifikacyjne wydane przez uprawnione przez Urząd Regulacji Energetyki Komisje Kwalifikacyjne.
 2. Art. 54 p.2 zabrania zatrudniania przy eksploatacji urządzeń energetycznych (energia elektryczna, gaz i energia cieplna) osób nieposiadających świadectw kwalifikacyjnych.

Egzaminy kwalifikacyjne

Przy SWP działa Komisja Kwalifikacyjna nr 205, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki do sprawdzania kwalifikacji osób eksploatujących instalacje i urządzenia energetyczne (elektryczne, cieplne, gazowe). Komisja w wyniku pomyślnego egzaminu wydaje zainteresowanym świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru tych urządzeń.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 marca 1998 r. (Dz.U. Nr 59/98) i wynosi 10% najniższej płacy krajowej, co w roku 2012 stanowi 150,00 zł. Egzaminy organizowane są systematycznie po zgłoszeniu kompletu chętnych

Uwaga:
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1208), świadectwa potwierdzające posiadane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci wydane przez komisje kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów stają się świadectwami bezterminowymi z wyłączeniem świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które zachowują ważność do czasu upływu terminu, na jaki zostały wydane.

Zgłoszenia

Zaintersowani mogą ściągnąć zamieszczone poniżej druki i po wypełnieniu dostarczyć do Stowarazyszenia.
Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader.

Ikona PDFWniosek D gr. 1
 
Ikona PDFWniosek D gr. 2
 
Ikona PDFWniosek D gr. 3
 
Ikona PDFWniosek E gr. 1
 
Ikona PDFWniosek E gr. 2
 
Ikona PDFWniosek E gr. 3
 

Organizator:

Marian Walczyński

tel: +48 606 99 81 81

Biuro Stowarzyszenia Włókienników Polskich - informacje kontaktowe